Mewn partneriaeth â Toyota (GB), mae rownd y DU o Bencampwriaeth Rali’r Byd FIA wedi cyflwyno menter ‘Dylunio Cynllun Lliwiau Car Rali’ arloesol sydd ar agor i bawb sy’n mynd i’r ysgol yn y DU. Bydd y cais buddugol yn cael ei roi ar Toyota Yaris ac yn cael ei ddadorchuddio gan Elfyn Evans, un o brif yrwyr rali Prydain, pan fo sêr a cheir Pencampwriaeth Rali’r Byd yn perfformio yng Nghymru mewn ychydig llai na chwe mis.

“Mae hon yn fenter wych ac yn amserol iawn hefyd, gydag ysgolion drwy’r wlad dal ar gau,” meddai Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnwyr Rali GB Cymru. “Nid yn unig y bydd y gystadleuaeth yn helpu i ddifyrru plant o bob oed yn ystod y cyfnod digynsail hwn, ond bydd hefyd yn rhoi rhywbeth hollol anhygoel i’r enillydd edrych ymlaen ato yn yr hydref. Dw i’n siŵr y byddai’n freuddwyd gan lawer o gefnogwyr chwaraeon moduro ifanc i weld eu cynllun lliwiau nhw’n dod yn fyw.”

Gall myfyrwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn y cyfle anhygoel hwn lawrlwytho ffurflen gais, yn ogystal â thempledi dylunio swyddogol a manylion pellach yn cynnwys y ‘telerau ac amodau’, o adran benodol ar wefan Rali GB Cymru, drwy’r adran ‘Spectators’. 28 Awst 2020 fydd y dyddiad cau, felly mae gan bawb sy’n cymryd rhan weddill y tymor hwn a digon o amser yn ystod gwyliau’r haf i orffen eu dyluniadau.

Bydd y rhai yn yr ail safle yn cael llond bag o nwyddau gan gynnwys nwyddau’r rali, a bydd yr enillydd yn cael ei wahodd i Rali GB Cymru am ddim er mwyn mynd i Bencadlys y Parc Gwasanaeth yng Nglannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru ddydd Iau, 29 Hydref ar gyfer seremoni wobrwyo fydd yn rhan o arddangosfa STEM y digwyddiad – arddangosfa ryngweithiol gyda’r bwriad o ysbrydoli myfyrwyr sy’n astudio Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg mewn ysgolion yn yr ardal. Bydd yr enillydd hefyd yn cael model bychan o’r Yaris gyda’u cynllun lliwiau arno fel rhywbeth i gofio’r digwyddiad unwaith mewn oes.

Yn ychwanegol at y dathliadau, bydd yr enillydd a thri gwestai yn cael lletygarwch llawn a thaith bersonol tu hwnt i’r llenni i un o chwaraeon mwyaf cyffrous y byd gan Dîm Rali’r Byd Toyota Gazoo.

Mae’r bartneriaeth gyda Toyota yn berthnasol iawn gan fod y Pencampwriaeth Rali’r Byd proffil uchel yma wedi’i leoli wrth ymyl safle gweithgynhyrchu peiriannau’r cwmni yn Sir y Fflint. Yn fwy na hynny, bellach mae Elfyn Evans yn un o yrwyr y Toyota Gazoo WRT sydd wedi ennill y teitl sawl tro. Ymunodd y Cymro â’r tîm ddechrau’r tymor hwn ac ar hyn o bryd mae o’n yr ail safle yn y pwyntiau ar ôl tair rownd agoriadol oedd yn cynnwys ennill yn Sweden.

Mae Toyota wedi cefnogi cystadleuaeth cynllun lliwiau car rali tebyg ar gyfer Rali GB Cymru ers 2017, er yn y gorffennol, mae’r dyluniad buddugol wedi’i roi ar gar GT86 yn hytrach na’r GR Yaris  – y model perfformiad newydd a ddeilliodd o Toyota’n ennill ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd.

“Drwy lansio’r GR Yaris newydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, dyma gyfle perffaith i arddangos y model newydd hwn gyda chystadleuaeth dylunio cynllun lliwiau Rali GB Cymru. Wedi’i feithrin o lwyddiant mewn cystadlu, mae’n dod â thechnoleg chwaraeon moduro a dylunio yn uniongyrchol i fyd y car rali,” meddai Scott Brownlee, rheolwr cystylltiadau a’r wasg a chyfryngau cymdeithasol Toyota (GB).

Er bod Pencampwriaeth Rali’r Byd wedi’i ohirio ar hyn o bryd oherwydd pandemig byd-eang COVID-19, mae cynlluniau ar gyfer Rali GBF Cymru eleni (29 Hydref – 1 Tachwedd) yn mynd rhagddynt, a bydd gwybodaeth am y llwybr cystadleuol lawn – yn bennaf yng nghoedwigoedd chwedlonol canol a gogledd Cymru – yn cael ei chyhoeddi yn yr wythnosau nesaf. Er y bydd mynediad am ddim i bawb i’r Parc Gwasanaeth a’r Arddangosfa STEM, bydd amrywiaeth lawn o docynnau yn mynd ar werth yn ddiweddarach yn y flwyddyn i’r rheiny sy’n dymuno profi bwrlwm ysblennydd Pencampwriaeth Rali’r Byd yn ystod y camau cystadleuol sy’n cael eu hamseru.

I darganfod sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, cliciwch YMA.