Dyma ddathlu’r 20fed gwaith i’r digwyddiad gael ei gynnal ers i’r digwyddiad rhyngwladol symud i Gymru ar ddechrau’r mileniwm, ac mae canolbwynt newydd bywiog yn nhref Llandudno eisoes wedi cael ei ddatgelu, ynghyd â chymal newydd ar y stryd, sy’n addas i deuluoedd, a gynhelir nos Sadwrn ar bromenâd newydd cyfagos Bae Colwyn.

Bellach, mae llu o ddatblygiadau newydd wedi cael eu cyhoeddi wrth i fersiwn ddrafft o lwybr cystadleuol pedwar diwrnod llawn Rali GB Cymru 2019 gael ei datgelu heddiw (dydd Mercher), a’r tocynnau sydd ar werth yn awr sy’n cynnig arbedion arbennig sydd ar werth.

Am y tro cyntaf yn hanes diweddar Rali GB Cymru, bydd yn cychwyn dros y ffin yn Lloegr b’nawn dydd Iau, gyda’i Seremoni Cychwyn yn adleoli i Lan y Dŵr yn Lerpwl, gan rannu Pencampwriaeth Rali’r Byd gyda chynulleidfa hyd yn oed fwy eang – newid byd llwyr i fynyddoedd Cymru lle mae’r rhan fwyaf o’r rali i’w gweld.

Ychwanegiad arall newydd yw cymal arbennig gyda’r nos yn Oulton Park, y trac rasio enwog, mewn parcdir ger Caer. Dyma’r tro cyntaf i Oulton Park gynnal Pencampwriaeth Rali’r Byd am fwy na 25 mlynedd, ac fel Lerpwl, mae ei leoliad hawdd i’w gyrraedd yn bendant am ddenu tyrfa anferthol.

I lawer, nos Iau fydd eu cyfle cyntaf i brofi’r genhedlaeth ddiweddaraf o Geir Rali’r Byd tu hwnt o gyflym a chyfle i weld sgiliau anhygoel gyrwyr gwych fel Sébastien Ogier, sydd wedi ennill Pencampwriaeth Rali’r Byd nifer o weithiau, Thierry Neuville, Ott Tänak ac arwyr lleol fel Kris Meeke ac Elfyn Evans, enillydd Rali GB Cymru yn 2017.  Unwaith eto, mae’r sêr a’r ceir mewn byd gwahanol i foduro bob dydd.

Mae amserlen dydd Gwener yn symud yn ôl i berfeddwlad ralïo mwy cyfarwydd yng nghoedwigoedd Gogledd Cymru, ac hefyd, yn ôl drwy alw poblogaidd gan y cyhoedd a’r cystadleuwyr, mae cymal anhygoel yn y tywyllwch drwy goedwig Aberhirnant, yn ymyl tref farchnad Bala, yn ne ddwyrain Eryri. Dyma gymal sy’n tanategu’r her unigryw y mae Rali GB Cymru yn ei gyflwyno, a’r unig gymal mewn gwirionedd sy’n cael ei gynnal ar ôl iddi dywyllu yng nghalendr Pencampwriaeth Rali’r Byd eleni. I’r rhai llai dewr, mae’r rali hefyd yn dychwelyd i Lechwedd eleni.

Bydd amserlen ‘dydd Sadwrn Ysblennydd’ yn symud maes y frwydr i ganolbarth Cymru a choedwigoedd chwedlonol Dyfi, Myherin a Sweet Lamb Hafren. Mae’r lleoliadau rali hyn sydd wedi’u hen sefydlu, yn cynnig digon o le i’r nifer fawr o wylwyr sydd bellach yn cael eu denu’n rheolaidd i weld y genhedlaeth ddiweddaraf o geir Pencampwriaeth Rali’r Byd, ynghyd â’r posibilrwydd o weld brwydron am y prif safle yn datblygu rhwng y prif yrwyr a’r gwneuthurwyr a phresenoldeb dau gyn enillwyr Prydeinig – Evans a Meeke.

Fore Sul, mae dwy ran arall yn y goedwig, y tro hwn ar Fynydd Hiraethog – gan gynnwys Brenig, sef diweddglo Cymal Wolf Power lle gellir sgorio’r pwyntiau. Bydd y bore hefyd yn cynnwys gwibio o amgylch Y Gogarth, uwchben Môr Iwerddon, tua’r gorllewin o Landudno. Gyda’r wibdaith o amgylch y Gogarth, ymweliad canol bore i’r Parc Gwasanaeth, a’r Seremoni Gorffen i gyd yn cael eu cynnal yn y dref ac o’i chwmpas, bydd Llandudno yn llawn bwrlwm ar y dydd Sul.

Gyda’i gilydd, mae llwybr newydd 2019 yn ychwanegu hyd at 22 o gymalau, sy’n golygu mwy na 320km (200 milltir) o gystadlu digyffelyb ac anhygoel ar lefel pencampwriaeth y byd. Yn fwy arwyddocaol, bydd cyflwyno Lerpwl, Oulton Park a Bae Colwyn yn ategu penderfyniad y digwyddiad i gael canolbwynt mwy deinamig yn Llandudno, gan gadarnhau safle Rali GB Cymru fel digwyddiad byd eang anhygoel a chroesawgar.

Tocynnau ar werth yn awr

Er mwyn annog pawb i brofi rhyfeddod digyffelyb Pencampwriaeth Rali’r Byd ar ei unig ymweliad â’r DU, cynigir nifer o gyfleoedd am ddim i ymwelwyr – yn y Seremoni Cychwyn yn Lerpwl a’r Parc Gwasanaeth llawn bwrlwm yn Llandudno, pitiau bywiog a padog y digwyddiad. Mae’r ymgasglu lliwgar yng nghanol y Drenewydd tua hanner dydd ar y dydd Sadwrn yn rhoi cyfle arall am ddim i gefnogwyr weld sêr Pencampwriaeth Rali’r Byd a’r ceir yn agos ac am ddim.

Fel cymhelliant pellach i ysgogi’r genhedlaeth nesaf o gefnogwyr rali, mae mynediad am ddim i bawb dan 16 oed i’r cymalau arbennig sy’n cael eu hamseru, wrth iddynt fynychu gydag oedolyn.

Mae tocynnau ar werth ar hyn o bryd yn cynnig arbedion sylweddol i’r rheiny sy’n prynu yn awr. Mae Tocyn Diwrnod oedolyn yn darparu mynediad i’r cymalau i gyd ar y diwrnod hwnnw, ac ar gyfer y rheiny sy’n manteisio ar y cynnig o brynu tocynnau’n fuan sydd ar gael ar hyn o bryd, mae’n costio £32 ar gyfer y dydd Gwener a’r dydd Sul a £35 ar gyfer y ‘Dydd Sadwrn Ysblennydd’. Mae’r tocynnau yn darparu gwerth ychwanegol am arian, gan fod rhaglen lliwgar, sydd werth £9, yn dod am ddim gyda phob tocyn, ac mae’r ffioedd archebu wedi’u cynnwys yn y pris.*

Mae tocynnau oedolion ar gyfer gyda’r nos Sadwrn wrth lan y môr ym Mae Colwyn ar gael i’w prynu ymlaen llaw am £15 yn unig – ac mae’r rhai dan 16 oed, sy’n mynychu gydag oedolyn, yn cael mynediad am ddim.

Gellir prynu tocynnau Oulton Park am £25 yr un i oedolion a phlant dan 15 oed am ddim. Gellir ymwelwyr hefyd uwchraddio ei tocynnau am £25 i diogelu seddi yn eisteddle cyfyngedig Knickerbrook a fydd yn rhoi golygfa digyffelyb o’r hwyl ar y trac. Mynediad drwy brynu tocynnau ymlaen llaw yn unig gan nad oes unrhyw docynnau ar gael ar y giât.

Pris y Tocyn Rali’r Byd 4 diwrnod, sy’n sicrhau mynediad i bob un o’r 21 cymal cystadleuol arbennig ar y dydd Gwener, y dydd Sadwrn a’r dydd Sul, yn ogystal â digwyddiad dydd Iau, Shakedown, yw £109.  Yn rhan o werth anhygoel y tocyn mawreddog hwn, bydd prynwyr yn cael rhaglen, tocyn caled a llinyn gwddf drwy’r post a thocyn car arbennig sy’n cynnig parcio dros nos am ddim lle bo hynny ar gael. Mae’r rhai sy’n prynu tocyn Rali’r Byd hefyd yn cael cynnig mynediad i Oulton Park am £5 ychwanegol.

Lletygarwch

Mae llawer o opsiynau lletygarwch Rally Xtra ar gael ar hyn o bryd i ymwelwyr sy’n ceisio hyd yn oed gwell profiad yn Sweet Lamb ar y dydd Sadwrn a Brenig ar y dydd Sul.

Pris y tocynnau pecynnau Rally Xtra hyn yw £129 yr oedolyn / £92 fesul plentyn (6 – 15 oed), ac mae’r tocynnau arbennig hyn yn cynnig cyfle uwchraddio deniadol drwy ddarparu bwyd, ardaloedd gweld penodol, cyfleusterau toiled premiwm, te a choffi am ddim, sylwebaeth a chanlyniadau. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael, ac yn 2017 a 2018, fe werthodd y tocynnau i gyd.  Bydd manylion cyfle lletygarwch pellach yn Oulton Park yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach.

Ceir manylion llawn am bob tocyn – yn cynnwys y telerau ac amodau – ar y wefan swyddogol www.walesrallygb.com.

Dywedodd Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnwr Rali GB Cymru:
“Bob blwyddyn, rydym yn meddwl am bethau newydd i ychwanegu fwy o ddimensiynau i’r hyn mae’r digwyddiad anhygoel hwn yn ei gynnig i gystadleuwyr a gwylwyr. Rydym yn teimlo’n gryf iawn drwy symud y cychwyn i Lerpwl, a digwyddiad gwefreiddiol Oulton Park nos Iau, bydd Rali GB Cymru nid yn unig yn cynnwys y cychwyn mwyaf cyffrous a mwyaf hygyrch ers blynyddoedd, ond bydd hefyd yn denu mwy o bobl i Gymru ar gyfer y cymalau cyffrous yn y coedwigoedd. Bydd ychwanegu Bae Colwyn yn ein helpu ymhellach gyda’n hymdrechion i arddangos y chwaraeon hynod hwn i gynulleidfaoedd hyd yn oed mwy eang nag erioed – rhywbeth sy’n cael ei ategu yn ein penderfyniad i symud ein canolbwynt Parc Gwasanaeth canolog i ganol tref Llandudno. Rhaid i ni ddiolch i Lywodraeth Cymru, ein prif bartner ariannol, am ei barodrwydd i dderbyn y newidiadau hyn, ac am ei frwdfrydedd parhaus a’i gefnogaeth, sy’n gadael i ni ddod â Phencampwriaeth Rali’r Byd i’r lleoliadau hyn.” 

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan:
“Mae Rali Cymru GB wedi bod yn ddigwyddiad llwyddiannus dros y 17 mlynedd diwethaf, ac mae’r canolbarth, gogledd a de Cymru wedi bod yn gartref i’r rali. Mae’r digwyddiad wedi arddangos Cymru i’r miloedd lawer o ymwelwyr sydd wedi bod yn rhan o’r digwyddiad a’r miliynau lawer sydd wedi gwylio’r digwyddiad yn cael ei ddarlledu ledled y byd.
“Rydyn ni’n canolbwyntio ar gynnal digwyddiad llwyddiannus eto eleni o safle newydd yn Llandudno, sy’n wych i’r gwylwyr.”

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:
“Rydym wrth ein bodd bod Pencampwriaeth Rali’r Byd yn cael ei chynnal ledled Sir Conwy, gyda chamau yn y goedwig yn ogystal ag ar yr arfordir, ac eleni mae cael y gwneuthurwyr a’r timau gyda ni yn gyffrous iawn.

“Mae’r sylw byd-eang sy’n dod gyda Rali Cymru GB ar y cyfryngau yn amhrisiadwy, felly rydym yn croesawu’r cyfle i hyrwyddo Sir Conwy fel yr amgylchedd iawn i gynnal digwyddiadau gwych a’r cyfle i weithio gyda thîm y rali eto yn 2019.”

Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Gweithrediadau’r Gogledd a’r Canolbarth:
“Mae’n wych croesawu Rali Cymru GB unwaith eto. Yn ogystal â bod yn hynod adnabyddus ym myd ralïo, mae ein coedwigoedd yng Nghymru yn darparu pren ar gyfer economi Cymru ac yn fannau gwych i bobl fynd i’r awyr agored i fwynhau.

“Gobeithiwn y bydd y cystadleuwyr a’r gwylwyr yn mwynhau’r mannau arbennig hyn yr ydym yn gweithio’n galed i ofalu amdanynt.”

Meddai Elfyn Evans, gyrrwr M-Sport Ford WRT ac enillydd Rali GB Cymru, 2017:
“Mae mynd â’r rali i galon dinas fawr fel Lerpwl yn ffordd wych o gyflwyno’r pencampwriaeth a’r gamp i gynulleidfa newydd. Gallwn ni ddweud yr un peth am ddechrau Rali GB Cymru yn Oulton Park a seilio’r digwyddiad yn Llandudno –  fydd y parc gwasanaeth newydd yn llawn digwyddiadau cyffroes i’r miloedd o ymwelwyr.

“Bydd Rali GB Cymru yn dychwelyd y flwyddyn yma gyda rhai diwrnodau hir iawn a fydd yn gwthio criwiau i wneud eu gorau. Yn benodol, rwy’n disgwyl ymlaen i’r  lwyfan graen nos sy’n dychwelyd ar ol ei llwyddiant yn 2017. Er fydd y llwyfan yn her i’r criwiau, mae’r llwyfannau nos yn rhan o hanes enwog Rali GB Cymru ac yn gwneud llwybr eleni yn heriol i’r cystadleuwyr. Fe bob blwyddyn, mae’r llwybr yn edrych yn anhygoel. Mae gan Cymru rai o’r ffyrdd gorau yn y byd, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr i cystadlu arnynt eleni.”

Ble mae Rali GB Cymru yn mynd i flwyddyn yma?

Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Yn dilyn digwyddiad cyn y cymalau, Shakedown, sy’n cael ei gynnal eleni am y tro cyntaf yng Nghoedwig Gwydir, Eryri, fore dydd Iau, bydd y timau sy’n cystadlu i gyd yn teithio i Lerpwl a gyfer y Seremoni Cychwyn proffil uchel ar lan y dŵr. Yna, mae cymalau cystadleuol 2019 yn gwibio i ffwrdd yng nghylchffordd Oulton Park, ger Caer, mewn cymal arbennig a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer y digwyddiad hwn, yn cynnwys rhannau o’r trac rasio darluniadwy a’r ffyrdd cyfagos. Dyma’r tro cyntaf i’r lleoliad chwaraeon modur enwog ger Caer i gynnal Pencampwriaeth Rali’r Byd ers 1993, a chyda chysylltiadau cludiant da, isadeiledd parhaol a chyfleusterau gwylio gwych, mae cynnwys Oulton Park unwaith eto yn bendant am gael ei groesawu gan y nifer fawr o gefnogwyr sy’n byw yn yr ardaloedd cyfagos. Mae’n darparu cyfle prin na ellir ei fethu i weld y cyffro anhygoel a geir ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd, i’r rhai sy’n byw mewn dinasoedd mawr fel Birmingham, Leeds, Lerpwl, Manceinion a Sheffield – i gyd o fewn taith 90 munud i ffwrdd. Yn dilyn digwyddiad dramatig nos Iau, bydd y criwiau’n teithio’n ôl i Landudno ar gyfer y cymalau sy’n dilyn yn y coedwigoedd.

Dydd Gwener, 4 Hydref 2019

Drwy fanteisio ar ganolbwynt newydd cyffrous yn Llandudno, mae amserlen ddydd Gwener i’w gweld yng nghoedwigoedd Parc Cenedlaethol Eryri yng ngogledd Cymru. Mae amserlen y dydd yn cynnwys naw prawf cyflymder wedi’u trefnu cyn ac ar ôl dychwelyd i’r Parc Gwasanaeth prysur yn nghanol y dref wyliau hanesyddol ganol dydd.

Mae’r diwrnod yn agor yng nghysgod yr Wyddfa, gyda chymalau clasurol yng nghoedwigoedd Sir Conwy fel Elsi a Phenmachno yn agos at Fetws-y-Coed ac yna’n troi tua’r de tuag at Y Trallwng ar gyfer profion wedi’u hamseru yng nghoedwigoedd Dyfnant ac Aberhinant. Mae’r pedwar cymal yn cael eu hailadrodd yn y p’nawn, gyda’r ail waith drwy Aberhirnant yn digwydd ymhell ar ôl i’r haul fachlud, sydd bob amser yn llwyddo i blesio’r dyrfa.

Gan ychwanegu at brofiad y gwylwyr, mae amserlen p’nawn dydd Gwener yn cynnwys ailymweld â’r cymal yn Llechwedd, bellach gydag wyneb newydd a osodwyd ers i’r lleoliad gael ei ddefnyddio gyntaf fis Hydref y llynedd. Wedi’u lleoli yn Llechwedd, ger Blaenau Ffestiniog, mae’r gyrchfan yn enwog ymysg gwylwyr sy’n hoffi antur am ei anturiaethau dan ddaear anhygoel, yn ogystal â bod yn gartref i Zip World Titan, llinell zip cyntaf Ewrop ar gyfer pedwar person.

Dydd Sadwrn, 5 Hydref 2019

’Dydd Sadwrn Ysblennydd’ yw diwrnod hiraf a’r un mwyaf heriol yn y rali ac mae’n cynnwys tri chymal arbennig, i gyd wedi’u lleoli yn y mynyddoedd tua’r dwyrain o Aberystwyth gyda nifer o fannau gwylio gwych ar gyfer y nifer fawr o ymwelwyr dros y penwythnos, ynghyd â chymal newydd ar y stryd ar lan y môr Bae Colwyn.
Mae Dyfi, Myherin a Hafren yn glasuron sydd bob amser yn herio’r criwiau i’r eithaf ac yn darparu cyfleoedd gwylio anhygoel i’r cefnogwyr. Fel y llynedd, mae Hafren wedi cael ei ymestyn i gynnwys canolfan rali Sweet Lamb – sydd bob amser yn un o hoff fannau’r cefnogwyr gyda’i neidiau a’r dŵr yn tasgu.

Mae’r tri chymal yn cael eu taclo ddwywaith, a bydd yr ail waith drwy Myherin yn cael ei ffilmio’n fyw ar gyfer cynulleidfaoedd teledu ledled y byd. Bydd strydoedd prysur y Drenewydd yn llawn bwrlwm wrth i bawb ddod ynghyd amser cinio.

Yn dilyn y bwrlwm cynddeiriog yng nghoedwigoedd canolbarth Cymru, mae Pencampwriaeth Rali’r Byd yn dychwelyd i’r Parc Gwasanaeth a’r egwyl dros nos yn ôl yn Llandudno.  Ar y ffordd, bydd posib i wylwyr wylio’r bwrlwm mewn cymal newydd nos Sadwrn ar y promenâd sydd newydd gael ei adfywio ym Mae Colwyn. Mae’r ychwanegiad diweddaraf hwn, sydd wedi’i leoli wrth yr A55 a rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru, yn rhoi cyfle gwych i wylwyr a theuluoedd yng Ngogledd Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr i weld Pencampwriaeth Rali’r Byd tu hwnt i’w gynefin mwy naturiol yn yr awyr agored ysblennydd. Gyda throadau cylch, bachdro a rhai dwbl llym (chicanes), ni fyddant yn cael eu siomi.

Dydd Sul, 6 Hydref 2019

Ar ôl yr her galed yng nghanolbarth Cymru, bydd bwrlwm Pencampwriaeth Rali’r Byd ar y dydd Sul yn dychwelyd i Ogledd Cymru gyda dau gymal anodd ger Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, man llawn antur yn uchel i fyny yng nghanol Mynydd Hiraethog. Mae cymalau Alwen a Brenig yn cael eu hailadrodd o ddigwyddiad 2017 lle enillodd yr arwr lleol Elfyn Evans y digwyddiad. Mae’r ddau gymal yn cael eu taclo ddwywaith bob ochr i gymal wedi’i amseru o amgylch Y Gogarth ac egwyl byr ganol y bore yn y parc gwasanaeth yn ôl yn Llandudno. Yr ail ymweliad â Brenig yw diweddglo’r Cymal Wolf Power, sy’n cynnig y cyfle i’r criwiau sy’n dal i fynd i sgorio pwyntiau pencampwriaeth bonws o flaen cynulleidfa ar deledu byd-eang a hynny’n fyw wrth iddo ddigwydd.

Ar ôl podiwm byr ar y teledu ar gyfer yr enillwyr cyffredinol yng Nghanolfan Ymwelwyr Brenig, bydd y sesiwn wobrwyo swyddogol ar gyfer y rheiny sy’n cwblhau Rali GB Cymru yn digwydd yn y Seremoni Gorffen ar Bromenâd Llandudno, pedwar diwrnod llawn ar ôl i’r criwiau dewr gychwyn ar eu taith o Lerpwl.

FERSIWN DDRAFFT O LWYBR RALI GB CYMRU 2019

Dydd Iau 3 Hydref:
Shakedown: Gwydir
Seremoni Cychwyn: Lerpwl
SS1: Oulton Park
Dros nos: Llandudno

Dydd Gwener 4 Hydref:
SS2: Elsi 1
SS3: Penmachno 1
SS4: Dyfnant 1
SS5: Aberhirnant 1
Gwasanaeth: Llandudno
SS6: Elsi 2
SS7: Penmachno 2
SS8: Llechwedd
SS9: Dyfnant 2
SS10: Aberhirnant 2
Gwasanaeth a dros nos: Llandudno

Dydd Sadwrn 6 Hydref:
SS11: Dyfi 1
SS12: Myherin 1
SS13: Sweet Lamb Hafren 1
Ymgasglu: Y Drenewydd
SS14: Myherin 2
SS15: Sweet Lamb Hafren 2
SS16: Dyfi 2
SS17: Bae Colwyn
Gwasanaeth a dros nos: Llandudno

Dydd Sul 6 Hydref:
SS18: Alwen 1
SS19: Brenig 1
SS20: y Gogarth
SS21: Alwen 2
SS22: Brenig 2 (Cymal Wolf Power)
Seremoni Terfynol: Y Promenâd, Llandudno

*Nid yw tocynnau Oulton Park yn cynnwys copi o’r Rhaglen Swyddogol.